استانداردهای حسابرسی

10 / 10
از 1 کاربر
 
شماره استاندارد عنوان استاندارد دانلود فایل
0   مقدمه استانداردهای حسابرسی، سایر خدمات اطمینان‌بخشی و خدمات مرتبط Pdf
1   کنترل کيفيت در مؤسسات ارائه‌کننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان‌بخشي و خدمات مرتبط Pdf
200   اهداف کلی حسابرس مستقل و انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی (تجدید نظر شده 1391) Pdf
210   قـرارداد حسابرسـي‌ Pdf
220   كنترل كيفيت حسابرسي اطلاعات مالي تاريخي-تجديد نظر شده 1386 Pdf
230   مستندات حسابرسی (تجدید نظر شده 1395) Pdf
240   مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب، در حسابرسی صورتهای مالی (تجدید نظر شده 1394) Pdf
250   ارزيابي رعايت قوانين و مقررات در حسابرسي صورتهاي مالي (تجدید نظر شده 1394) Pdf
260   اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری Pdf
265   اطلاع‌رسانی ضعفهای کنترلهای داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی Pdf
300   استاندارد حسابرسی 300 برنامه‌ریزی حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظر شده 1392 ) Pdf
315   تشخیص و ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن (تجدیدنظر شده 1393) Pdf
320   استاندارد حسابرسی 320 اهمیت در برنامه ریزی و اجرای عملیات حسابرسی (تجدید نظر شده 1392 ) Pdf
330   برخوردهای حسابرس با خطرهای ارزیابی شده (تجدید نظر شده 1393) Pdf
450   ارزیابی تحریفهای شناسایی شده در حسابرسی Pdf
500   شواهد حسابرسی (تجديد نظر شده 1395) Pdf
501  شواهد حسابرسی ـ ملاحظات خاص در خصوص برخی از اقلام (تجديد نظر شده 1395) Pdf
505  تاییدیه های برون سازمانی- تجدیدنظر شده 1392 Pdf
510  حسابرسی نخستین ـ مانده‌های اول دوره (تجدیدنظر شده 1395) Pdf
520   شواهد حسابرسی ـ روشهای تحلیلی (تجدیدنظر شده 1395) Pdf
530   نمونه‌گیری در حسابرسی (تجدیدنظر شده 1395) Pdf
540   حسابرسی برآوردهای حسابداری، شامل برآوردهای حسابداری ارزش منصفانه و موارد افشای مرتبط- تجدیدنظر شده 1392 Pdf
550   اشخاص وابسته - تجديدنظر شده 1389 Pdf
560   رویدادهای پس از تاریخ صورتهای مالی (تجدید نظر شده1396) Pdf
570   تداوم‌ فعاليت - تجديدنظر شده 1383 ‌ Pdf
580   تأییدیه کتبی مدیران(تجدید نظر شده 1396) Pdf
600   ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي گروه - شامل كار حسابرسان بخش - تجديدنظر شده 1389 Pdf
610   استفاده از کار حسابرسان داخلی(تجدید نظر شده 1397) Pdf
620   استفاده‌ از نتايج‌ كار كارشناس‌ Pdf
700   گزارشگري نسبت به صورتهاي مالي - تجديدنظر شده 1389 Pdf
705   اظهارنظرهاي تعديل شده در گزارش حسابرس مستقل - 1389 Pdf
706   بندهای تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی در گزارش حسابرس مستقل Pdf
710   اطلاعات مقايسه‌ای Pdf
720   ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده Pdf
800   استاندارد حسابرسی 800 ملاحظات خاص در حسابرسي صورتهاي مالي تهيه شده براساس چارچوب هاي با مقاصدخاص (تجدید نظر شده 1390 ) Pdf
805   استاندارد حسابرسی 805 ملاحظات خاص در حسابرسي یک صورت مالي یا اجزای یک صورت مالی (1390) Pdf
2400   بررسي‌ اجمالي‌ صورتهاي‌ مالي‌ Pdf
2410   بررسي اجمالي ‌اطلاعات مالي ‌ميان‌ دوره‌اي ‌توسط حسابرس ‌مستقل ‌واحد تجاری 1388 Pdf
3400   رسيدگي به اطلاعات مالي آتي- 1384 Pdf
4400   اجراي روشهاي توافقي‌ رسيدگي‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ Pdf
4410   تنظيم‌ اطلاعات‌ مالي‌ Pdf
ارسال نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :